Начало

Адвокат Явор Валентинов Симеонов е завършил  специалност „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ през 2008г.

Още по време на своето обучение адвокат Явор Валентинов Симеонов започва работа на длъжност „юрисконсулт“ във финансова къща, като паралелно с това започва да се занимава активно със застрахователно право.

През този период, взема участие в решаването на много казуси свързани със застрахователното право /обезщетения за имуществени и неимуществени  вреди по повод  застрахователни претенции свързани с настъпили вследствие на катастрофи/ПТП/, неизплащане от страна на застрахователи на обезщетения по застраховки „Каско“ и по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”/, в резултат на което придобива опит и специализирани знания в различни застрахователни области. Адвокат Симеонов трупа стаж и в изготвянето на множество  съдебни и извънсъдебни  споразумения, а също  и на такива за  доброволно уреждане на претенции за неимуществени и имуществени вреди, заведени от пострадали от ПТП лица.

От пролетта на 2010г. адвокат Явор Симеонов започва частна практика и като адвокат защитава интересите основно на потребителите на различни видове застрахователни  услуги.

Значителен професионален опит адвокат Симеонов трупа и чрез осъществяваното процесуално представителство в страната, завеждането на искови молби, въззивни, касационни и частни жалби, както и всякакъв друг вид процесуални действия по вече заведени дела. 

Адвокат Симеонов, осигурява адекватна материалноправна и процесуална защита по застрахователни правоотношения и настъпили застрахователни събития на територията на Европейския съюз.

Адвокат Симеонов практикува изпълнителното производство, извършва процесуално представителство по наказателни и граждански дела срещу работодатели по повод на “трудови злополуки”, промяна н семейното положение /раждане, развод, осиновяване, смърт/. Притежава и натрупан опит по дела свързани с непозволено увреждане и ангажиране отговорността на държавата/общини по повод нанесени вреди, причинени от нейни действия и/или бездействия за  нанесени неимуществени и имуществени вреди на физически лица, включително и производства по повод на образувани наказателни производства, приключили с оправдателна присъда или прекратени поради липса на основание за ангажиране на наказателната им отговорност.

Адвокат Явор Симеонов практикува в сферата на гражданското, наказателното и административното право.

Адвокат Явор Симеонов може да Ви помогне с:

  • предоставяне на юридически консултации по правни казуси в различни области на правото
  • правен анализ на събраните по делото материали
  • събиране на доказателства, които да обезпечат качествена защита 
  • осъществяване на процесуално представителство във всички етапи на процеса
  • представяне на интересите на клиента чрез разработване на ефективна стратегия за защита пред органите на МВР, следствието, прокуратурата и съда
  • предотвратяване на бездействието на правоохранителните органи
  • правна защита на Вашите законни права

КОНТАКТИ:

Адресът на кантората му в гр. София се намира на бул. “Цар Борис III„ № 23, час за консултация може да си запишете на телефон 0887 421 337. lawjavor56@gmail.com